ชื่อ-นามสกุล

นายทวีศักดิ์ สนสี

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

การศึกษา

ปริญญาโท กศ.ม. บริหารการศึกา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทรศัพท์

0817904634

รูปถ่าย