ประวัติ

โรงเรียนนาบัววิทยาก่อตั้งขึ้นใน วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ยากจน ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนในที่ห่างไกล บริหารหลักสุตรทั้งปกติและกึ่งระบบ เพื่อให้นักเรียนที่ต้องช่วยผู้ปกครองทำงานมีโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตามนโยบายความเสมอภาคทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนดี ใกล้บ้าน และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

วิสัยทัศน์

ภายในปี ๒๕๕๔ โรงเรียนนาบัววิทยา มุ่งมั่นบริหารจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ยึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงข้างชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

คำขวัญ

ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจศึกษา พัฒนาคุณธรรม

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ
๒.พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในด้านการคิด วเคราะห์ การแก้ปัญหา ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๓. พัฒนา ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด กตัญญู รู้คุณค่าความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
๔. พัฒนาส่งเสริมผุ้เรียนให้เป็นผุ้มีสุขภากาย สุขภาพจิต ปลอดสารเสพติด และมีสุนทรียภาพ
๕. พัฒนาส่งเสริมให้ครูมีความรุ้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชขีพครู
๖. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.เพื่อให้ผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ปลอดสารเสพติด
๓. เพื่อให้ผู้บริหารมีระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ
๔. เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
๕. เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

อักษรย่อ

น.บ.ว.

ปรัชญา

ปัญญา วธนํนเสยโย ปัญญามีค่ามากกว่าทรัพย์