ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายทวีศักดิ์ สนสี
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท กศ.ม. บริหารการศึกา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายทวีศักดิ์ สนสี
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ