ชื่อ-นามสกุล

นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

การศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์
ป.บัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา

โทรศัพท์

0812801679

Email

[email protected]

รูปถ่าย