ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์
[email protected]
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์ ป.บัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา