ประวัติ

โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อยเคยเปิดทำการสอนมาระยะหนึ่ง โดยมีนายเสนอ สุกรีรักษ์และ นายสามารถ คนหาร มาเป็นครูผู้สอน โรงเรียนนี้ได้ยุบลงเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2511 เนื่องจากถูก ผกค.คุกคาม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2530 ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านแม่กลองน้อยได้จัดสร้างอาคารเรียน ชั่วคราวขึ้นแล้วไปขอครูจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภออุ้มผาง ประธานกลุ่มและอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนนี้โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง ขณะนั้น นายสมชาย เทศเมืองเป็นหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภออุ้มผาง ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจข้อมูลเพื่อจะทำการเปิดโรงเรียนปรากฏว่า มีจำนวนนักเรียนพอที่จะเปิดทำการสอนได้ จึงได้ทำเรื่องขอเปิดโรงเรียนไปยังสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตาก ปีการศึกษา 2531 นายจรัล อ๊อดทรัพย์ เป็นผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภออุ้มผาง ได้พิจารณาให้ทำพิธีเปิดโรงเรียนใหม่ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เวลา 09.30 น. โดยมีนายปรีชา อินทรวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ 4 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออุ้มผาง เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน (นายจรัล อ๊อดทรัพย์) มีนายอร่าม ราชรักษ์ เป็นครูผู้สอน มีนักเรียนในวันเปิดเรียน ชาย 20 คน หญิง 15 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน จัดการสอน 1 ชั้นเรียน คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 สำนักงานการประถมศึกษาหวัดตาก ได้บรรจุนายจรัล จี๋คีรี อาจารย์ 1 ระดับ 4 จากโรงเรียนบ้าน ปรอผาโด้ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
ทำเนียบผู้บริหาร
1. นายจรัล จี๋คีรี 2531 - 2535
2. นายวินัย แดงพัด 2535 – 2536
3. นายเทพ บึกนันตา 2536 – 2540
4. นางสาวพิสมัย สิทธิวงศ์ 2540 – 2541
5. นายจรัล พันธุ์กสิกรรม 2541 – 2543
6. ว่าที่ร้อยโทนิคม สิงทยม 2543 - 2544
7. นายเสาร์แก้ว ปวงศรี 2544 – 2545
8. นายสุทธิ สะอาด 2545 – 2546
9. นายธรรมรัตน์ นุชเนื่อง 2546 – 2547
10. นายศักดา วิริยะ 2548 – 2549
11. นายวัลลภ โตวรานนท์ 7 ก.ค.2549 – 15 ม.ค.2552
12. นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ 8 ธ.ค. 2552 – ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนและชุมชน ร่วมกันสร้างสรรค์การดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้และคุณธรรม ใฝ่การเรียนรู้ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

คำขวัญ

มีวินัย ห่างไกลสิ่งเสพติด พิชิตความไม่รู้ เชิดชูในหลวง

พันธกิจ

1. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันวางแผนจัดการศึกษา
2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม
4. จัดหาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างหลากหลาย

เป้าหมาย

โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และนักเรียนมีคุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

อักษรย่อ

มกน.

ปรัชญา

"นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา" แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี