ชื่อ-นามสกุล

นายสมยศ เพ็งผลา

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

การศึกษา

กศ.ม. การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทรศัพท์

0819750514

Email

-

รูปถ่าย