บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายมานิต พรมโนภาส
[email protected]
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วุฒิ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา งานวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลงาน CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
นางจินตนา ศรีสองเมือง
-
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.บ.การประถมศึกษา
นาวสาวฉัตรลดา เพ็งผลา
-
ครู คศ.1
กศ.บ. ประถมศึกษา
นางสาวอมรวรรณ โนวะ
-
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.บ.
นายไกรรุก ภูธาตุทิพย์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.บริหารการศึกษา
นายเทวิล ศรีสองเมือง
ครู วิทยฐานะชำนาญการrพิเศษ
ค.ม.วิจัยการศึกษา
นางภัทรวิมล ยี่สารพัฒน์
-
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คณิตศาสตร์
นายสุรเดช ตาดวงษ์
ช่างปูน 2
ปวช.ก่อสร้าง
นางสาวมัตติกา ผลาโห
[email protected]
ธุรการโรงเรียน
บชบ. การบัญชี