ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายสมยศ เพ็งผลา
-
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม