ชื่อ-นามสกุล

นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์

ตำแหน่ง

ผูอำนวยการโรงเรียน

การศึกษา

ปริญญาตรี เอกบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปัจจุบัน กำลังศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โทรศัพท์

0860734870

Email

[email protected]

รูปถ่าย