ประวัติ

ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2501
นายเอี่ยม แรงทน รักษาการตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านแม่หีด มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ชุมชน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน

คำขวัญ

รักการเรียน เพียรพัฒนา กายาสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. นำเทคโนโลยี่ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้
3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศ
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง
6. ประสานชุมชนให้มีส่นร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนทุกคน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับ ดี
2. มีแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าอย่างหลากหลาย
3. พัฒนาครูสู่ยุคใหม่
4. ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา

อักษรย่อ

ม.ห.

เพลง

-

ปรัชญา

ปัญญาโลกัสมิ ปัชโชโต
ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก