ข่าวและกิจกรรม

การบริจาค

รูปภาพ
ประเภท
รายการ
วันที่
ต้องการรับบริจาค
เครื่องคอมพิวเตอร์ สิ่งของ เงินทอง
14/02/2554
ต้องการรับบริจาค
เครื่องคอมพิวเตอร์ สิ่งของ เงินทอง
14/02/2554
ต้องการรับบริจาค
เครื่องฉายโปรเจ๊คเตอร์
12/12/2553
ต้องการรับบริจาค
คอมพิวเตอร์
12/12/2553

ลำปาง เขต 3

ลำปาง