ต้องการรับบริจาค : เครื่องฉายโปรเจ๊คเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
12/12/2553
  
โรงเรียนบ้านแม่หีด เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน ๓๔ คน ครู ๔ คน มีความต้องการเครื่องฉายโปรเจ๊คเตอร์เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
ผอ.สิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์ ๐๘๖-๐๗๓๔๘๗๐