ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
12/12/2553
  
โรงเรียนบ้านแม่หีด ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร มีจำนวนนักเรียน ๓๖ คน ข้าราชการครู ๔ คน มีความต้องการรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้ได้เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ตามศรัทธา
โรงเรียนบ้านแม่หีด ๐๕๔-๒๖๐๑๗๔/๐๘๖๐๗๓๔๘๗๐