ชื่อ-นามสกุล

นายเอกราช เกษศรี

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง

รูปถ่าย