บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางจันทร์สว่าง คูสว่างวงศ์
ครูชำนาญการ
ค.บ. ประถมศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ แสงชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทองคำ พุกพูน
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ปฐมวัย
นางพรรณี ทับทิม
ครูชำนาญการ
นางปิยะฉัตร สุระพา
ครูชำนาญการ
ปวช. เกษตร
นายวีระพงษ์ สุริยะจันทร์
ครูชำนาญการ
ศษ.บ บริหารการศึกษา
นายสุรศักดิ์ ธนสรรวนิช
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ บริหารการศึกษา
นายนคร พรหมสาขา ณ สกลนคร
[email protected]
ครูผู้ช่วย
ค.บ. คณิตศาสตร์
นายไชยภัทร สุนารักษ์
ครูชำนาญการ
นายเทพนม ไชยรบ
นักการภารโรง
นางสาวปิยะเนตร มาละมิ่ง
ครูธุรการ