ประวัติ

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลแวง 2 (วัดโพธิ์ชัย) โดยรองอำมาตย์เอกหลวงโชติภูมิภักดิ์ นายอำเภอบ้านหัน ผู้ซึ่งบุกเบิกก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2460 ซึ่งใช้เงินการศึกษาฟรีเป็นค่าบำรุง
มีนายหมา ประทาพันธ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก ใช้อาคารเรียนชั่วคราว
พุทธศักราช 2469 นายที โคตรศรีเมือง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ราชการกำหนดให้ใช้หลักสูตรประถมศึกษาฉบับแรก
พุทธศักราช 2485 ทางราชการให้โรงเรียนทุกประเภทงดสอบไล่ ระหว่าง 19 มกราคม –19 เมษายน เหตุเพราะอยู่ในภาวะสงคราม
พุทธศักราช 2489 ยังอาศัยเรียน ณ ศาลาวัด
พุทธศักราช 2495 คณะครู ชาวบ้านได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินปลูกสร้างอาคารเรียน จำนวน 7,360.97 บาท
พุทธศักราช 2496 จึงได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคาร แบบ ป. 2 กระทรวงศึกษา ในราคา 90,000 บาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 45 เมตร
พุทธศักราช 2497 ทำการเปิดป้ายชื่อโรงเรียน “โรงเรียนบ้านสร้างดู่” ตั้ง ณ หมู่ที่ 10 ตำบลแวง อำเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีหมู่บ้านในเขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือบ้านสร้างดู่ บ้านดอนเขือง และ บ้านสร้างแป้น
พุทธศักราช 2502 บ้านสร้างแป้นได้แยกโรงเรียนออกไป
พุทธศักราช 2505 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างส้วม 2 หลัง ๆ ละ 2 ที่
พุทธศักราช 2511 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียน ป.1 ฉ จำนวน 3 ห้องเรียน และอาคาร
โรงฝึกงานแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ขนาด 7*14 เมตร
พุทธศักราช 2515 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียน ป.1 ฉ จำนวน 3 ห้องเรียน
พุทธศักราช 2517 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างบ้านพักครูหลังที่ 1 และอาคารเรียน ป.1 ฉ มี 3 ห้องเรียน
พุทธศักราช 2518 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน 2 หลังและได้รับการขยายเขตไฟฟ้าเข้าใช้ในโรงเรียน
พุทธศักราช 2519 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนบ้านพักครูเพิ่มเติม และสุขาภิบาลดอนเขืองบริจาคหอกระจายข่าวภายในแก่โรงเรียน
พุทธศักราช 2520 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 12 ห้อง ส้วม 1 หลัง จำนวน 4 ที่ และบ้านพักครูจำนวน 2 หลัง และคณะครู ภารโรง ได้ร่วมกันก่อสร้างบ้านพักภารโรง 1 หลังโดยใช้วัสดุจากการรื้ออาคารหลังเก่า
พุทธศักราช 2522 คณะครู ชาวบ้าน ร่วมกันบริจาคเงินก่อสร้างกำแพงรั้วด้านทิศเหนือ
พุทธศักราช 2525 กรรมการศึกษา ได้มอบเครื่องเล่นประจำสนามเด็กเล่นและเสาประตูฟุตบอล
พุทธศักราช 2526 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างส้วม 1 หลัง จำนวน 3 ที่
พุทธศักราช 2527 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างส้วม 1 หลัง จำนวน 10 ที่ หลังอาคารเรียน แบบ สปช. 017
พุทธศักราช 2528 คณะครู ชาวบ้าน ร่วมกันบริจาคเงินก่อสร้างถังคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อจัดทำระบบสูบน้ำระบบประปาน้ำใช้ภายใน
พุทธศักราช 2529 ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง”
พุทธศักราช 2531 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด
พุทธศักราช 2537 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26 จำนวน 1 หลัง
พุทธศักราช 2539 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 ที่
พุทธศักราช 2540 ได้รับจัดสรรงบประมาณโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา จัดห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา และห้องปฏิบัติการ Computer
พุทธศักราช 2542 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา
พุทธศักราช 2543 ได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาโรงเรียนเป็นมูลเค้า จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งนำฝาก ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอสว่างแดนดินโดยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน เพื่อการนำดอกผลใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารายปีไป และได้รับจัดสรรโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน 10 ชุด
พุทธศักราชการ 2544 ผู้บริหารโรงเรียนโดยนายสมคิด วงศ์สง่า ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนคนก่อนซึ่งสมัครเข้าโครงการการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 ได้ดำเนินการจัดการ ดังนี้
- ได้ขอรื้อทุบถังน้ำฝน แบบกรมอนามัย จำนวน 6 ถัง เพราะชำรุดใช้การไม่ได้ ปิดบังภูมิทัศน์อาคารเรียน
- ได้ขอรื้ออาคารบ้านพักครูหลังที่ 1 และบ้านพักภารโรง รวม 2 หลัง เพราะทรุดโทรมมาก
- คณะครูและชาวบ้านจึงร่วมลงขันเงินบริจาคพัฒนาโรงเรียน จำนวน 40,000 บาท จัดสร้างหอประดิษฐาน
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน หน้าตักกว้าง 9 ฟุต จนสำเร็จ
- ร่วมบริจาควัสดุ แรงงานเพื่อสร้างที่จอดรถประจำโรงเรียน 2 แห่งแต่ละแห่งกว้าง 4 เมตร ยาว 16 เมตร
ประมาณราคาแห่งละ 30,000 บาท โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ
- ปรับปรุงระบบการสูบน้ำประปาด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นน้ำใช้ และการเกษตรภายในโรงเรียนให้ใช้งานการได้ดี
- ได้รับจัดสรรโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน 15 ชุด พร้อมเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า 1 เครื่อง
พุทธศักราช 2545 โดยใช้จ่ายเงินบริจาคคณะครูและชาวบ้านผู้ปกครอง จำนวน 45,000 บาท
(สี่หมื่นห้าพันบาท)ได้ปรับแผนผังวางท่อระบายน้ำเพิ่มขนาด  40 เซนติเมตร จำนวน 22 ท่อจากพื้นอาคาร สปช.017 ให้มีสภาพคล่องการระบายดีขึ้น รวมค่าแรงและวัสดุ จำนวน 4,500 บาท วัสดุบางส่วน เช่น ท่อคอนกรีตจำนวน 6 ท่อซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเทศบาลดอนเขือง
- เปลี่ยนแนวการเดินสายไฟฟ้าภายในโรงเรียนจากเดิมที่ห้อยโหนระโยงระยางทางทิศตะวันตกมาเดินตาม
ประตูทางเข้าทิศตะวันออกใช้เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 5 เมตรราคาต้นละ 1,200 บาท จำนวน 4 ต้น โดยประสานงานขอกำลังช่างไฟ้ฟ้าในการดำเนินการจึงไม่ได้งบประมาณทางราชการ จนดูแลสวยงามเป็นระเบียบและปลอดภัย
ผู้ปกครองไว้วางใจมากยิ่งขึ้น
- เปลี่ยนแนวการเดินสายโทรศัพท์ภายในโรงเรียนจากเดิมที่ห้อยโหนระโยงระยางทางทิศตะวันตกมาเดินตาม
ประตูทางเข้าทิศตะวันออกตามเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้เปลี่ยวแนวมาก่อนหน้านี้แล้วนั้น โดยประสานงานขอกำลังช่างโทรศัพท์ในการดำเนินการปรับย้ายสาย ซึ่งไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณทางราชการ ดูแลสวยงามเป็นระเบียบและปลอดภัยแก่บุคลากรผู้ปกครองไว้วางใจทางโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

- คณะครูศิษย์เก่า สนับสนุนค่าบำรุงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 4,100 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยบาท)
- วัดโพธิ์ชัยโดยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ สนับสนุนเครื่องสแกนเนอร์และซีดีรอม รวม
ราคา 4,500 บาท(สี่พันห้าร้อยบาท)
- ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน ยากจน จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวม 15,000 บาท
- ได้รับจัดสรรโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน 10 ชุด พร้อมตู้ไม้เก็บอุปกรณ์ 1 ตัว
- ได้รับการสนับสนุนจากเอกชนภาคกลางจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท
- คุณแม่จันทร์เพ็ญ ไชยรบ ในนามกองทุนสุรกิจบวร-ไชยรบ อุดหนุน จำนวน 5,000 บาท โดยการเปิดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ไว้กับธนาคารออมสิน สาขาสว่างแดนดิน
- กองทุนการศึกษาพัฒนาสกลนคร จัดสรรทุนอุดหนุนรายปี จำนวน 3,000 บาท
- ทุนการศึกษาอุทิศส่วนกุศล ผอ.พล ยันตะพันธ์ โดยนางแจ่มจันทร์ ยันตะพันธ์ จำนวน 3,000 บาท
- ประสานการขอรับการจัดสรรงบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเขือง
โดยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษา จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล 1- 2) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครู
13 คน ภารโรง 1 คน นักเรียนโดยรวม 273 คน
- ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนตามหลักเกณฑ์โรงเรียนคุณภาพของคณะกรรมการข้าราชการค
รู (ก.ค.) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545
พ.ศ.2546 ได้รับเงินจากโครงการพัฒนารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าโรงเรียน(ทิศเหนือ)จากคณะศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาต่อการจัดการศึกษา จำนวน 252,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งโครงการบรรลุเป้าหมายใน
ปีนี้ รวมทั้งพัฒนากิจกรรมภายในอีกหลายโครงการ
- ดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุด ห้องสหกรณ์โรงเรียนโดยยกพื้นเทคอนกรีตป้องกันน้ำเอ่อท่วมฤดูน้ำ
หลากที่เป็นปัญหาทุกปี รวมค่าใช้จ่ายจำนวน 30,000 บาท โดยไม่ได้ใช้จ่ายจากงบประมาณทางราชการ
- ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนการศึกษางานฌาปนกิจชุมชน(วัดป่าโนนแสงทอง) จำนวน 10,000 บาท
นำสบทบกองทุนการศึกษา
- ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนการศึกษางานฌาปนกิจนางสว่างจิตร ศรีประทุมวงศ์ จำนวน 5,000 บาท
- อาจารย์ใหญ่บริจาคค่าจัดทำสวนหย่อมหน้าทางเข้าประตูโรงเรียนและเสาธง 10,000 บาท
- รับเงินบริจาคของคณะแม่ค้าจากชุมชน 10,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการห้องสมุดโรงเรียน
- ได้รับจัดสรรโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน 10 ชุด พร้อมเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า 1 เครื่อง
- จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล 1- 2) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครู
13 คน อัตราว่าง 1 คน ภารโรง 1 คน นักเรียนโดยรวม 267 คน
- โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการทางการศึกษาสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเขือง จำนวน
10,000 บาท
- โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างสนามเด็กเล่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร
จำนวน 40,000 บาท
- ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนการศึกษางานฌาปนกิจนางจันทร์เพ็ญ ไชยรบ จำนวน 10,000 บาท
- รวมถึงสิ้นปีนี้มีเงินสมทบเข้า”กองทุนการศึกษาโรงเรียน จำนวน 196,000 บาท หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาท)
พุทธศักราช 2547 ได้รับการจัดสรรงบประมาณราชการให้โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 37 ชุด และเครื่องโรเนียว
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 26,000 บาท
- รับเงินบริจาคจากกองทุนหมู่บ้านสร้างดู่ 15,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการห้องดนตรี/ศิลป/สหกรณ์โรงเรียน
- จัดทำโครงการติดตั้งระบบประปาโรงเรียนจากท่อระบบของการประปาภูมิภาคสว่างแดนดิน จำนวน
20,000 บาท โดยไม่ได้ใช้งบประมาณราชการ
- จัดการเรียนการสอนจากจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 249 คน (ชาย 129 คน หญิง 120 คน) ครู 13 คน ภารโรง
1 คน (ข้อมูล 20 พฤษภาคม 2547)
- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์การศึกษา 1 ชุด มูลค่า 30,000 บาท โดยคณะครูและกรรมการสถานศึกษาที่ไม่ได้ใช้งบประมาณทางราชการ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง มุ่งมั่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ได้มาตรฐานที่ชาติกำหนด เป็นบุคคลที่ใฝ่ศึกษา มีจรรยางาม รู้จักความพอดี


คำขวัญ

“คิดริเริ่มสร้างสรรค์ กตัญญูกตเวที
มีระเบียบวินัย ใส่ใจศึกษาเล่าเรียน”

พันธกิจ

1.จัดบริเวณ อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ให้สะอาดร่มรื่นสวยงามให้น่าดู น่าอยู่และน่าเรียน
2.จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่
3.สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าและพากเพียรทำการสอนสม่ำเสมอ
4.อำนวยความสะดวกและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย
6.ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนจัดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาโดยการร่วมมือจัดการศึกษาท้องถิ่น
7.จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
8.ปลูกฝังจิตสำนึกบุคลากร นักเรียนให้มีจิตสาธารณะ รู้จักป้องกัน ต่อต้านสิ่งเสพติดและมีค่านิยมในการรักษาความปลอดภัยห่างไกลอบายมุขทุกประเภท

เป้าหมาย

1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะ มองกว้าง คิดไกล ใฝ่ดี มีความรู้คู่กับความประพฤติที่ดี และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2.ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน การจัดการ รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานและมีอาชีพที่สุจริต
3.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียน กำหนดตามศักยภาพ
4.ผู้เรียนมีความรักท้องถิ่น ประเทศชาติและความเป็นไทย สืบสานมรดกศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
5.ผู้เรียนทุกคนมีสุขนิสัยรักความสะอาด มีสุขภาพอนามัยและบุคลิกภาพที่ดี
6.ผู้เรียนมีความรู้ด้านทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาการอื่นๆที่ก้าวหน้าเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
7.ผู้เรียนสามารถดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ป้องกันตนเองห่างไกลจากสารเสพติดและอบายมุขทุกประเภท

อักษรย่อ

ส.ด.

สีประจำโรงเรียน
" เหลือง แดง "

ปรัชญา

สิกขา วิรุฬหิ สมปตตา การศึกษาเป็นความเจริญงอกงาม