ชื่อ-นามสกุล

นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การศึกษา

ปริญญาโท

โทรศัพท์

081-3215057

รูปถ่าย

แสดงลำดับที่

1