บุคลากร

 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 +66817905327
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา
 0610392627
 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 0945156599