บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายอาทิตย์ บุญศรี
[email protected]
ครูโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นายปิยะณัฐ ทูลประโคน
[email protected]
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา
กมลชนก เมฆา
[email protected]
ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
นายจำนงค์ สุขเฉลิม
[email protected]
นักการภารโรง
ป.5
กิจสำราญ ศรีนวล
-
พนักงานราชการ
ปริญญาตรี
จิดาภา เพ็งพิศ
[email protected]
ธุรการ
ม.6