ประวัติ

โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจจัดการศึกษาโดย เน้นการมีส่วนร่วม นำเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาสู่มาตรฐาน มีคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ

การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

๑. พัฒนาผู้เรียนครบทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๒. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
๓. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
๓. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
๔. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก
๕. โรงเรียนเป็นฐานการบริหารแบบมีส่วนร่วม

อักษรย่อ

ย.ช.ต.

เพลง

เพลงโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ

ปรัชญา

นตฺถิ ปฺญญาสมา อาภา.
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี.