ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายสุทัศน์ จันขุนทศ
[email protected]
ผู้อำนวยการโรงเรียน
- ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารการศึกษา
นายสนอง ศรีมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอารีราษฎร์
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารโรงเรียน