ประวัติ

โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2478 โดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน และใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลศีรษะกระบือ (วัดอารีราษฎร์) ครูใหญ่คนแรก คือ นายผล เกตุศิริ จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และต่อมาได้ขยายจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยตั้งอยู่ในเนื้อที่ของวัดอารีราษฎร์ แต่ปัจจุบันได้มาตั้งสถานที่ใหม่ มีเนื้อที่ 10 ไร่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2544 จัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

วิสัยทัศน์

นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีความสามารถทางภาษา และเทคโนโลยี ใช้แหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชนสู่การพัฒนา

คำขวัญ

สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

พันธกิจ

1. ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
3. ส่งเสริมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม
5. ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนโดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
6. สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการศึกษา

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์
2. นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อ่านเขียนได้ถูกต้อง
3. นักเรียนมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐาน
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
5. นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการ

อักษรย่อ

วอร.

ปรัชญา

ปญฺญาโล กสฺมิ ปชฺโชโต