ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
ธราธิป นนทเปารยะ
ประธาน
ปริญญาตรี บธ.บ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ณัฏฐนิช รักอารี
รองประธาน
จิรฐา นนทเปารยะ
เลขานุการ
ปริญญาตรี บธ.บ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์