ประวัติ

โครงการ "สานฝันให้น้อง" เป็นโครงการที่ช่วยเหลือโรงเรียนและเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ที่รอการช่วยเหลือจากทางราชการ อันจำเป็นต่อการพัฒนาความรู้ และการศึกษากับเยาวชนที่ห่างไกล ในปี พ.ศ.2544 กระผมนายธราธิป นนทเปารยะ ได้รับจดหมายขอความอนุเคราะห์จากนักวิทยุสมัครเล่น โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า "พี่สู่น้อง" ในปีนั้น คุณจรัญ แก้วระย้า เป็นประธานกลุ่ม ได้ขอการสนับสนุนในการทำนุบำรุง และอุปกรณ์การศึกษา จึงได้ปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มโดยมี

ธราธิป นนทเปารยะ
จิรฐา นนทเปารยะ
ณัฏฐนิช รักอารี
ณัฏฐพล ทัพโพชา
บุญเกิด เรืองวิชา
เราจะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อศึกษารายละเอียดของโครงการ และการทำงานของกลุ่ม "พี่สู่น้อง" ณ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี(สาขาปางสัก) ตำบลแม่เปิน กิ่งอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ โดยส่งรถเข้าร่วมจำนวน 3 คัน มีสมาชิก 15 คน ได้เก็บรายละเอียดการทำงานต่างๆ การประสานงาน มาเป็นข้อมูล ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้ก่อตั้งโครงการฯขึ้น จากการรวมตัวของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และได้ร่วมมือกับกลุ่มวิทยุ ซี.บี.245 Mhz. โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า คาราวานและนักวิทยุ ซี.บี 245.325 Mhz.เพื่อการศึกษา "สานฝันให้น้อง" (Education Caravan & Apache Group Ch27 @ 245.325 Mhz.)

กลุ่มคาราวานได้เปิดให้บุคคลทั่วไป และนักวิทยุสมัครเล่นต่างๆ ที่สนใจในการช่วยเหลือเด็กนักเรียน และโรงเรียนในชนบทเข้าร่วมโครงการ และในปี พ.ศ.2545 ได้จัดโครงการดังกล่าวในจังหวัสระแก้ว ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทำให้โครงการฯ สำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ที่ตั้งโครงการ

คาราวานเพื่อการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร "สานฝันให้น้อง"
เลขที่ 2/6 ซอยหลวงแพ่ง 10/1 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

วิสัยทัศน์

ขยายฐานของสมาชิก เพื่อความเข็มแข็งของกลุ่ม ช่วยกันพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ จะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ช่วยเหลือโรงเรียนและเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ทำนุบำรุง อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ที่ขาดแคลนและรอการช่วยเหลือจากทางราชการ
สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา แก่เด็กที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส
มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเกษตร
เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ทัดเทียมกับเยาวชนใน กทม.ที่มีความพร้อม

เป้าหมาย
จะสร้างอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยใช้ชื่อว่า อาคาร "สานฝันให้น้อง"