ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายพยุหเกียรติ สิงหรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
คบ. การบริหารโรงเรียน ศษ.ม. การบริหารการศึกษา