ประวัติ

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์) ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 และช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6

วิสัยทัศน์

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์(พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์)
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ เป็นหน่วยงานที่ร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานอื่นในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และภูมิใจในความเป็นไทยดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชุมชน

พันธกิจ

๑ ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างเสริมขวัญกำลังใจแก่บุคลากร
๔ ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อพัฒนาทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน
๕ จัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาให้เพียงพอ
๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน
๗ ส่งเสริมกิจกรรมการหารายได้ระหว่างเรียนของผู้เรียน
๘ ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม และ แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
๙ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้เรียน
๑๐ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนาของท้องถิ่น
๑๑ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย

๑ นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม
๒ ชุมชนเกิดความตระหนักและมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๓ บุคลากรมีศักยภาพและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
๔ โรงเรียนมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
๕ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนที่เหมาะสมเพียงพอ

อักษรย่อ

น.ป.

ปรัชญา

สติมโต สุเว เสยโย (ผู้มีสติย่อมเจริญขึ้นทุกวัน)