ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายสมนึก สีมาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คบ. สถาบัน วิทยาลัยครูมหาสารคาม ปีการศึกษาที่จบ 2526 ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา สถาบัน ม.ราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษาที่จบ 2547 ปริญญาโท คม. สถาบัน ม.ราชภัฎมหาสารคาม ปีการศึกษาที่จบ 2549