ประวัติ

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ตั้งอญู่ที่ บ้านหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสานคามเขต2 มีเขตพืเนที่
บริการ 3 หมู่บ้าน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่1 บ้านโพธิ์ศรีเจริญหมู่ที่ 7 และบ้านโพธิ์เงินหมู่ที่ 10

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2552 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จะจัดการศึกษา ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาโดยครูมืออาชีพ

คำขวัญ

ทุกคนเป็นคนดี มีความรู่ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

พันธกิจ

1. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
2. บริหารโดยองค์กรโดยชุมชนมีส่วนร่วม
3. สร้างสุขภาพ สุขภาพที่ดีแก่นักเรียน
4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน
5. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะประกอบอาชีพ
6. ปลูกฝังให้นักเรียนรักความเป็นไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย
7. จัดแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
8. บริการจัดการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้คิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานจากการเรียนรู้ที่หลากหลาย

เป้าหมาย

1. โรงเรียนมีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน
3. ผู้บริหารและครูเป็นบุคลากรมืออาชีพ
4. นักเรียนมีคุณภาพเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข
5. โรงเรียน สะอาด ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

อักษรย่อ

น.พ.

เพลง

-

ปรัชญา

วิชฺชา จ ธมฺโม ชนตํ วิเนติ
วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา