ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายธีรพล เกียรติเจริญ
[email protected]
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ม.6 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ ศษ.บ. สาขาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร