ประวัติ

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2526 โดยจัดตั้งเป็นสาขาโรงเรียนบ้านแม่ตะละ ปี พ.ศ. 2532 สำนักงานคณะกรรมการการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้อนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม” ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา
สภาพภูมิประเทศ/ ที่ตั้ง/การคมนาคม
โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวอำเภอเวียงป่าเป้า ประมาณ 28 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางประมาณ 7 กิโลเมตร และถนนลำลองประมาณ 21 กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ประมาณ 80 กิโลเมตร มีเขตบริการ 1 หมู่บ้าน คือ บ้านปางมะขามป้อม หมู่ที่ 8

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด ใช้ภาษาไทยได้คล่อง มีนิสัยรักการอ่าน มีคุณธรรมนำความรู้ใข้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

คำขวัญ

เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม

อักษรย่อ

ปมข.

ปรัชญา

สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ
ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา