ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายไพศาล มีพร้อม
paisanm[email protected]
ผู้บริหารโรงเรียน
พ.ศ. 2507 ป.4 โรงเรียนบ้านเขวาสินรินทร์ พ.ศ. 2510 ป.7 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ พ.ศ. 2513 ม.ศ.3 โรงเรียนสุรินทรศึกษา พ.ศ. 2515 ป.กศ. วิทยาลัยครูมหาสารคาม พ.ศ. 2519 พ.ม. ศึกษาด้วยตนเอง พ.ศ. 2526 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชา การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2547 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม