คณะกรรมการนักเรียน

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ด.ญ.อรวรรยา นพเก้า
ประธาน
ด.ญ.พรรณา สุดเอี่ยม
รองประธาน
ด.ญ.ภัทรวดี ยืนยาว
รองประธาน
ด.ญ.นิตยา หมู่ดี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ด.ญ.เพ็ญนภา บุญตา
รองหัวหน้าฝ่ายปกครอง
ด.ญ.มัลลิกา สมนึก
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ด.ช.ธนาวุฒิ พริ้งเพราะ
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ด.ญ.ขวัญพร ยืนยาว
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ด.ญ.สุพัตรา สมัครสมาน
รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ด.ญ.ชลดา ทุ่มกิจจะ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ด.ญ.ปาริสา พันธ์ศรี
รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ด.ญ.นฤมล ดวงสิน
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ด.ญ.วิชุดา พันธ์ศรี
รองหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ด.ญ.อนัดดา ยศรุ่งเรือง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
ด.ญ.อัมพิกา พันธ์ศรี
รองหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
ด.ญ.พรรณวิภา ยืนยาว
หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ด.ญ.ดวงหทัย ระวังชื่อ
รองหัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก