ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายสมพงษ์ ศรีสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาจิตต
ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม