ประวัติ

โรงเรียนเมตตาจิตต ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2517 ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ทรงจัดสร้างเป็นพระราชกุศล จำนวน 200,000 บาท โดยนายห่อ สระทองดี ได้มอบที่ดินจำนวน 9 ไร่ 2 งาน เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนโดยมีนักศึกษาอาสาสมัครจากวิทยาลัยเทคนิคปทุมวัน กรุงเทพฯ จำนวน 30 คน มาดำเนินการก่อสร้าง เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้มอบให้ตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 เป็นผู้ดำเนินการสอนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2517 เป็นต้นมา โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2517 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา ได้เสด็จมาทรงเปิดป้ายอาคารเรียน ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงตั้งชื่อว่า โรงเรียนเมตตาจิตต (ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
วันที่ 15 มีนาคม 2520 ตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 ได้โอนโรงเรียนแห่งนี้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนเมตตาจิตตได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบสหศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ดังนี้
พุทธศักราช 2517 เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4
พุทธศักราช 2522 เปิดสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6
พุทธศักราช 2538 เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล

คำขวัญ

เรียนดี มีวินัย ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม

อักษรย่อ

ม.ต.จ.

ปรัชญา

สุ จิ ปุ ลิ = ฟัง, คิด, อ่าน, ถาม, เขียน (บันทึกจะนำมาซึ่งปัญญาความรู้)