ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางสาวนิลวรรณ วัฒนา
-
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
การศึกษาบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
นางสาวกนกอร สิทธิเจริญ
-
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี) เกียรตินิยม (ทุนคุรุทายาท) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาววันทนี เจริญสุข
-
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา, การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
นายไชยงค์ เพิ่มพงษ์
-
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
นายธวัช เจริญวงศ์
-
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา