บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายยิ่งศักดิ์ กระจ่างแจ้ง
[email protected]
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา
นายธนะชัย สุวรรณรังษี
-
ครู คศ.1 ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นายไชยงค์ เพิ่มพงษ์
-
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
นางสาวจันทร สถานพงษ์
-
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นางสาวชลธิชา ยิ่งยง
-
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวจุฑารัตน์ อยู่ศรี
-
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยบูรพา, ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นางสาวพิมสิริสินี ชลศิริพงษ์
-
ครู คศ.1
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว), ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) (กำลังศึกษา), ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) (กำลังศึกษา)
นายนิธิศักดิ์ สาระชัย
-
ครูผู้ช่วย
ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นางสาวศุภิสรา ตะวัน
-
ครูผู้ช่วย
การศึกษาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวณัฐธิดา ไชยสัตย์
-
ครูผู้ช่วย
ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นายสมพิตร ทองแก้ว
-
พนักงานราชการ
ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
นางสาวธัญวัลย์ พาหา
-
พนักงานราชการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร