ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
12/12/2552
  
โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อยมีจำนวนนักเรียน 114 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง ไม่สามารถจัดให้นักเรียนได้เรียนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนได้ต้องอาศัยไปเรียนที่โรงเรียนอื่น ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากและได้รับประสบการณ์ไม่เต็มที่ ทางโรงเรียนจึงมีความประสงค์ขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์มือสอง จากท่านผู้มีความต้องการสนับสนุนการศึกษาทุกท่าน
โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อยขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ([email protected]) 0812801679 , 055560160