ต้องการรับบริจาค : งบประมาณในการพัฒนาเว็บไซต์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
28/11/2552
  
เพื่อให้เว็บไซต์ของกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สามารถเปิดบริการพิเศษเพิ่มขึ้น และนำเสนอได้อย่างหลากหลายครบทุกคุณสมบัติ ตลอดจนเอื้อต่อการพัฒนาระบบให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ อันประกอบด้วย ระบบผลงานผู้บริหาร (ผลงาน, งานวิจัย, บทความ) ระบบผลงานครู โดยที่สามารถรองรับไฟล์ผลงานประเภท PDF, Word, PowerPoint, Excel, ZIP, RAR ได้ รวมทั้งระบบผลงานนักเรียน ระบบข้อมูลนักเรียน ระบบคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และระบบข้อมูลอาคารเรียน ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เงินชำระค่าบริการให้แก่ thai-school.net เป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนั้นทางจึงขอความอนุคราะห์จากท่านทั้งหลายกรุณาสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการเว็บไซต์เพื่อนำไปพัฒนาระบบดังกล่าวอันจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปตามกำลังทรัพย์ของท่านด้วยความสมัครใจ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อแสดงความจำนงเพื่อบริจาคทุนทรัพย์ดังกล่าวได้ที่ผู้ดูแลระบบทางอีเมลล์ต่อไปนี้
1. [email protected]
2. [email protected] หรือ
3. [email protected]
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้


เว็บมาสเตอร์ 081-4533468