ประวัติ

พื้นที่อันน้อยนิดใน โฉนดเลขที่ 1433 เลขที่ดิน 134 มีเนื้อทั้งหมด 2 ไร่ 15 ตารางวาที่ พระ-ราชนันทาจารย์ สมศักดิ์ทางพระพุทธศาสนาในปัจุบัน ตำแหน่งปัจจุบันคือท่านเจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส ท่านได้อนุญาตให้ก่อสร้างสถานศึกษา โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ต่อมาไม่นาน กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาชึ้น ในโรงเรียนวัดเวตวันธรร มาวาส ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2520 ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษา เพื่อรองรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่จบจากโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส และเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน เนื่องด้วยชื่อโรงเรียนซ้ำกัน คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียน ได้มีมติให้ใช้ชื่อโรงเรียนมัธยมโดยอาศัยอำนาจตามความ ในข้อ 23 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515 โดยได้ ขออนุญาตใช้สมณศักดิ์ของท่านเจ้าอาวาสเป็นเกียรติสิริมงคลแก่สถาบันการศึกษานามว่า โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สังกัดกองการมัธยมศึกษาและโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สังกัดกอง การประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2521 ลงนามโดย ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการปฎิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระ-ทรวงศึกษาธิการ และอนุมัติให้ใช้อักษรย่อว่า ศ.จ. ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2521 มีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส และรักษาการตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนศีลาจาร-พิพัฒน์ ได้ทำพิธียกป้ายชื่อ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2521 เวลา 09.00 น ถึงแม้จะได้ขึ้นแค่ป้ายชื่อแต่ยังไม่มีอาคาร บางครั้งต้องระหกระเหินเดินไปสอนยังอาคารเรียน หรืออาคารเรียนชั่วคราว กว่าจะได้มาอยู่อาคารสูง 5 ขั้นก็ในปี พ.ศ.2522 และก็มี 3 ชั้น 2 หลัง อาคาร 4 ชั้น 1 ในปัจจุบัน

อนึ่งโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้รับการพัฒนามาตลอดดังนี้
พ.ศ.2520 อาศัยเรียนที่โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
พ.ศ.2522 ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร 1 เป็นอาคารเรียน 5 ชั้น แบบพิเศษ 1 หลัง
พ.ศ.2523 ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร 2 เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น แบบพิเศษ 1 หลัง
พ.ศ.2524 ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร 3 เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น แบบพิเศษ 1 หลัง
พ.ศ.2525 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นของส่วนกลาง กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แบบโรงเรียนขนาดเล็กและเป็นโรงเรียน
พระราชทานดีเด่นอีกด้วย
พ.ศ.2530 ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร 4 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น แบบพิเศษ 1 หลัง ชั้นที่1 เป็นโรงอาหารและชั้นที่ 4 เป็นโรงพลศึกษา
พ.ศ.2531 ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดในส่วนงานทบวงมหาวิทยาลัยจำนวน 500,000 บาทและได้รับบริจาคจากคุณนายปราณี อำไพวิทย์จำนวน 100,000 บาทเพื่อจัดสร้างอาคารจริยธรรมเป็นอาคาร 2 ชั้น
พ.ศ.2532 ได้รับเงินบริจาคจากคุณจำลองและคุณประทุม พฤกษ์ชัฎ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ในการสร้างฐานชุกชี
และห้องประชาสัมพันธ์
พ.ศ.2533 ได้รับเงินอุดหนุนจาก สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ในการสร้างห้องคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2534 ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นประเภทจัดบรรยากาศดี จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2536 ได้งบพัฒนาจังหวัดปรับปรุงด้านดนตรีไทย ปรับปรุงห้องสมุด ปรับปรุงห้องโสตฯ ห้องประชุมให้มีประสิทธิภาพกับการเรียนการสอน
ได้รับรางวัลชนะเลิศการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้ดำเนินการต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมสามัญศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นในด้านการจัดบรรยากาศให้เหมาะสม สะอาดร่มรื่น โดยคำนึงถึงการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนควบคู่ไปกับด้านจริยธรรมที่ดีงาม ในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียน ได้จัดการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก สมาคมผู้ปกครองและ ครูฯ ในการพัฒนาบุคลากรและสถานที่

วิสัยทัศน์

ครูภาษาไทยมุ่งมั่นปฏิบัติงาน บูรณาการความคิด พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ รู้คุณค่าของภาษาไทยเพื่อใช้ในการสื่อสาร จัดกระบวนการบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ
มีความรู้ เป็นครูมืออาชีพ

คำขวัญ

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

พันธกิจ

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
2. เสริมสร้างกระบวนการการจัดการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม มีความรู้ และเป็นครูมืออาชีพ
4. ให้ความร่วมมือร่วมกิจกรรมต่างๆกับชุมชน
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสอนแต่ละวิชาของกลุ่มสาระ

เป้าหมาย

1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีปัญญาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
2. เพื่อให้การบริหารจัดการภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพเป็นระบบที่เข้มแข็งและยั่งยืน
3. เพื่อให้บุคลาการในโรงเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม อุดมการณ์ของความเป็นครู และมีความก้าวหน้าในอาชีพ
4. เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยระดมทรัพยากรทางการศึกษาในด้านต่างๆ

อักษรย่อ

ศ.จ.

เพลง

มุ่งฝึกตนเป็นคนดีเพื่อศีลาจารฯ ผูกสัมพันธ์ไมตรีเพื่อศีลาจารฯ สู้อดทน ยอมพลีเพื่อศีลาจารฯ มุ่งกตเวทีเพื่อศีลาจารฯ อันโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ รุ่งจรัสทั่วแคว้นแดนสยาม เกียรตืเกริกไกรวิไลเลิศเชิดชูนาน พยายามสามัคคีมีวินัย เราร่วมกันสร้างสรรค์ความดี เพื่อศักดิ์ศรีให้มีปรากฏเกรียงไกร ร่วมความคิด ร่วมชีวิต ร่วมจิตใจ สถาบันอันยิ่งใหญ่คือศีลาจารฯ

ปรัชญา

คติพจน์ของโรงเรียน

สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ "ปัญญาทำให้เกิดความสุข"

เอกลักษณ์ลูกศีลา

มารยาทดี มีน้ำใจ ใฝ่หาความรู้