บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางสุภางค์ สอนศาสตร์
ครูชำนาญการ / คศ.2 (ครูแกนนำ)
วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอก ภาษาไทย วิชาโท ภาษาอังกฤษ จากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน)
นางศศิกานต์ พรหมมี
ครูชำนาญการ / คศ.2 (ครูแกนนำ)
วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอก ภาษาไทย วิชาโท โภชนาการ จากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
นางสาวศิริมา ปรงแก้ว
ครู ชำนาญการ / คศ.2 (ครูแกนนำ)
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก ภาษาไทย วิชาโท ประวัติศาสตร์ จากสถานศึกษา วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
นางปทุม ศรีพนา
ครูชำนาญการพิเศษ/คศ.3 (ครูต้นแบบ)
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก ภาษาไทย วิชาโทภาษาอังกฤษ จากสถานศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นางธาริกา นันทอธิจิต
ครู / คศ.1
ปริญญาตรี
นางปิยะรัตน์ โภคภัณฑ์เจริญ
ครูชำนาญการ / คศ.2 (ครูแกนนำ)
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก ภาษาไทย วิชาโท ภาษาอังกฤษ จากสถานศึกษา วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ว่าที่ร้อยตรีสามารถ อรุณวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มรภ.สวนดุสิต