ต้องการรับบริจาค : เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กอนุบาล

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
14/02/2553
  
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 มีความประสงค์ขอรับบริจาคเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กอนุบาล เนื่องจากโรงเรียนยังขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เสิรมพัฒนาการทางด้านร่างกาย แก่นักเรียนดังกล่าว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตเป็นกุศล บริจาคทรัพย์สิน หรืออุปกรณ์เพื่อการศึกษา จักเป็นพระคุณอย่างสูง

นายอุมัธ สวาหลัง 0816988783