ประวัติ

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี ๓ เดิมชื่อโรงเรียนบ้านปลักแรด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2514 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายบ่าว พาลิพัง
ปีการศึกษา 2518 องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ส่งมอบให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 9 เป็นผู้ดูแลและจัดการศึกษา และสร้างอาคารเรียนที่ถาวร โดยงบประมาณของสมาคมเลขานุการสตรี 3 แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเสด็จพระราชกุศล และวันที่ 15 กรกฎาคม 2518 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเสด็จทำพิธีเปิดอาคารเรียน และพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ ว่า “ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3”
ตุลาคม 2523 ได้รับโอนการจัดการศึกษามาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
17 กรกฎาคม 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2547 และโอนการจัดการศึกษามาอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล เป็นต้นมา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และพัฒนาสู
มาตรฐาน

คำขวัญ

เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพัฒนาโรงเรียน
2. พัฒนาศักยภาพของครูให้มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความรู้ ทักษะ กระบวนการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ทางศาสนาด้วยการปฏิบัติจริง มีจิตสำนึก เป็นคนดีมีคุณธรรม
6. ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาไทย และส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้หลากหลายทั้งโรงเรียนและชุมชน

เป้าหมาย

1. ชุมชนสังคม มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาโรงเรียนให้น่าอยู่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสังคม
2. ครูมีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ได้เป็นที่น่าพอใจ
3. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ทักษะกระบวนการ เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้และดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
4. ปฏิบัติตามหลักศาสนา สามารถป้องกันภัยต่างๆได้ดี มีความสุขเป็นคนดีของสังคม
5. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่สนใจต่อเนื่องตลอดชีวิต

อักษรย่อ

สลส.3

ปรัชญา

การศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง