บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางสาวซามีลา ยาดำ
[email protected]
ครู อันดับ คศ.2
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครศรีธรรมราช
นางสุดา เหมนะ
ครูอิสลามศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นายรุ่งสาร แซะหมูด
ครู อันดับ คศ.2
นิเทศศาสตร์บัณฑิต การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาวพิธพร นิโกบ
[email protected]
ครูผู้ช่วย
กศบ.การประถมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บัณฑิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 18)
นางนิศาชล กาซอ
ครู
นายยอหัน ตุกังหัน
ครู คศ.1
นายกรวิทย์ บูสามารถ
ครู คศ.2