ต้องการรับบริจาค : ขอบริจาคจักรยาน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
09/11/2553
  
ขอรับบริจาคจักรยาน เพื่ออนุเคราะห์ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งอยู่บ้านห่างไกลจากโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเดินทางไป-กลับโรงเรียน
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้