ต้องการรับบริจาค : ทุนทรัพย์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
24/11/2553
  
ด้วยทางโรงเรียนบ้านเมืองแก ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 3/2553 มีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างถนนคอนกริตบริเวณถนนเส้นหน้าเสาธงแต่ยังขาดงบประมาณ จึงฝากประชาสมัพันธ์ไปยังศิษย์เก่าทุกท่านด้วย
ประสิทธิ์ 0821289851