ประวัติ

โรงเรียนบ้านเมืองแกตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2481 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบึงแก (วัดบ้านเมืองแกในปัจจุบัน) เป็นสถานที่เรียนต่อมา พ.ศ. 2506 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ซึ่งชาวบ้านได้เสียสละทุนทรัพย์ซื้อที่ดินประมาณ 6 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา มีนายหีบ เสาวรส เป็นครูใหญ่ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4
ด้านบริบท ทางโรงเรียนได้มีการพัฒนาบริบทในบริเวณโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือเอาใจใส่ของคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชนและประชาชน 5 หมู่บ้านในเขตบริการ ด้วยดี เสมอมา
ปัจจุบัน(พ.ศ.2553)มีผู้บริหารคือ
นายพุทธิพงศ์ พาเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ คศ.3 รองผู้อำนวยการคือ นายพิเชียร เอื้อเฟื้อสุข ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการ

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2555 โรงเรียนบ้านเมืองแก มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ มีความรู้ คู่คุณธรรม ดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ด้วยกระบวนการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างดี โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพ

คำขวัญ

นักเรียนดี กีฬาเด่น เน้นความสะอาด มารยาทงาม

พันธกิจ

-

เป้าหมาย

-

อักษรย่อ

ท.ม.ก.

เพลง

-

ปรัชญา

-