บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายพิเชียร เอื้อเฟื้อสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองแก
นายวิจิตร คงทรัพย์
-
ครุูชำนาญการ / หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางบังอร รัตนสวัสดิ์
-
ครูชำนาญการ
นายประสพ แสนสุข
-
ครูชำนาญการ
นายพาตกร แทนสมบัติ
-
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเทพวิมล นามสว่าง
-
ครูชำนาญการ
นางสาคร คงทรัพย์
-
ครูชำนาญการ
นางชิดกมล ชมพันธ์
-
ครูชำนาญการ
นายประสิทธิ์ อุดหนุน
[email protected]
อัตราจ้าง
นางสาวเกื้อกูล พิศเพ็ง
-
เจ้าหน้าที่ธึรการ