ต้องการรับบริจาค : เครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
14/12/2553
  
โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูดเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้สิ้น 164 คน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
นายประทวน ไชยโชค 081-8724911