ประวัติ

โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด ตั้งอยู่เส้นละติจูดที่ 103 องศา 55 ลิปดาตะวันออก เส้นลอง ติจูดที่ 16 องศา 14 ลิปดาเหนือ
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2483 ได้แยกสาขามาจากโรงเรียนบ้านสองห้อง (ทวีคามวิทยาคาร) ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลแวง (วัดบ้านหนองโก) ปี พ.ศ. 2496 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านหนองโก ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้าน หนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีหมู่บ้านในเขตบริการ 6 หมู่บ้าน คือ

• บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 6
• บ้านหนองโก หมู่ที่ 8,12
• บ้านคำผักกูด หมู่ที่ 9,10,13

วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม จัดการศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัยและประถมศึกษาอย่างทั่วถึง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยชุมชนมีส่วนร่วมและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

คำขวัญ

สุขภาพดี มีความรู้ คู่คุณธรรม
นำชุมชน

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาให้มีความรู้ตาม มาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. พัฒนาผู้เรียนสามารถใช้สื่อ - เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
5. จัดการศึกษาโดยนำทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้
6. จัดภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
7. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนวิถีพุทธมาบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เป้าหมาย

1. นักเรียนทุกคนมีความรู้ มีทักษะ ความสามารถเต็มศักยภาพตามระดับชั้น
2. นักเรียนทุกคนมัคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และจิตพิสัยที่ดี
3. โรงเรียนมีภูมิท้ัศน์และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี
5. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

อักษรย่อ

นพค.

เพลง

เพลงมาร์ช น.พ.ค.
คำร้อง ครูชูระ สมณา
ทำนอง ครูลำพอง สุริโย

น..พ.ค. ค่าล้ำ ชื่องามเด่น สมกับเป็นยอดสถานการศึกษา
รวมพลัง ชุมชน พัฒนา การศึกษา ของเรา ต้องก้าวไกล
สุวิชชา -โนภ- ว-โหติ คือคติ ปรัชญา ตีค่าไว้
ผู้รู้ดี คือผู้ เจริญไกล จงตั้งใจ ศึกษา ชูค่าตน
คุณธรรม นำความรู้ คู่ท้องถิ่น ต่างได้ยิน น้ำเงินเหลือง เลื่องลือล้น
นำกีฬา เสริมวินัย สร้างใจคน ทักษะล้น เชี่ยวชาญ การวิชา
หนองโก โพธิ์เงิน คำผักกูด เปรียบประดุจ ศูนย์รวม การศึกษา
สามัคคี ยึดมั่น ช่วยนำพา แหล่งศึกษา เรียนรู้ คู่ชุมชน

ปรัชญา

สุวิชชาโน ภว โหติ
ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ