คณะกรรมการนักเรียน

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ด.ญ.วณิศรา แสงปาก
ประธานสภานักเรียน
ด.ญ.พรทิพย์ สารพัฒน์
รองประธาน
ด.ญ.เกตแก้ว เหมือนทอง
เลขานุการ
ด.ญ.ทิพย์วารี ทานะมัย
กรรมการ
ด.ญ.ถาประนาท แสงปาก
กรรมการ
ด.ญ.ศิริวรรณ สุขรินทร์
กรรมการ
ด.ญ.วนิดา สารุ
กรรมการ
ด.ช.ชัยวุฒิ ไชยะโชค
กรรมการ
ด.ช.วุฒิชัย โขงโกง
กรรมการ
ด.ช.นรากร ท้าวบุตร
กรรมการ
ด.ช.เกรียงไกร สารพัฒน์
กรรมการ
ด.ช.เอกรินทร์ บุญปลอด
กรรมการ
ด.ช.ธีระวัฒน์ สุริโย
กรรมการ